*แจ้งวันหยุด* ทางบริษัทจะปิดทำการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 65 และวันหยุดพิเศษของบริษัทในวันที่ 9-12 ธ.ค. 65 เพราะฉะนั้นออเดอร์จะทำการจัดส่งในวันทำการถัดไป

My Coupons

What is 'My Coupons'?

  • 'My Coupons' allows you to collect and store your coupon before you redeem the coupon.

Can I apply multiple coupons in one single order?

  • Yes. Please have a quick view on how to apply our color coupon below:
    • You can use any number of Green Color Coupon.
    • Or, mix one Blue Color Coupon with any number of Green Color Coupon
    • Or, one Purple Color Coupon only.